Youtiao cooking

Fangfang cooking youtiao in the soup.